Jump to content

POWER-TO-X

Mažiname CO2 pėdsaką

DUK

Kodėl „Power-to-X“ technologija yra svarbi?

„Power-to-X“ technologija leidžia gaminti vandenilį ir sintetinius degalus, kurie ateityje pakeis iškastinį kurą sunkiai elektrifikuojamuose sektoriuose, pavyzdžiui, aviacijos, laivybos ir kai kuriose sunkiosios pramonės šakose. Pasitelkiant šią technologiją galima palengvinti perėjimą prie ekologiškesnių alternatyvų.
Naudojant atsinaujinančiąją energiją sintetiniams degalams gaminti, galima smarkiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su tradiciniu iškastiniu kuru.
Be to, „Power-to-X“ gali padėti sumažinti valstybės priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro ir taip padidinti šalies energetinį saugumą. Taip pat, gaminant e. metanolį, išsiskiria daug šilumos, ši perteklinė šiluma gali būti naudojama pastatų šildymui ir karšto vandens ruošimui.

Kas yra e.metanolis?

Norint pagaminti metanolį, vanduo paverčiamas vandeniliu ir deguonimi naudojant žaliąją energiją. Vandenilis iš karto patenka į katalizatorių, kur susimaišo su CO2, gaunamu, pavyzdžiui, iš biodujų jėgainių. Tada virsta metanoliu ir vandeniu. E. metanolis reiškia, kad metanolis gaminamas iš ekologiškos elektros energijos, pavyzdžiui, saulės ir vėjo jėgainių.

Kur bus surenkamas anglies dioksidas, tolesniam apdorojimui?

Anglies dioksidas (CO₂) surenkamas iš didelių šaltinių, pavyzdžiui, elektrinių, pramonės procesų, biodujų jėgainių arba tiesiogiai iš oro. CO₂ į gamyklą bus gabenamas iš biokuro ir biodujų jėgainių. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, metanolis bus gaminamas vandenilį maišant su žaliuoju CO2.

Ar galime būti tikri, kad ši technologija nėra tokia pavojinga?

„Power-to-X“ įrenginiai ir su jais susijusios sistemos yra labai saugios. Be to, prieš pradedant statybos etapą, būtina gauti atsakingų priežiūros institucijų patvirtinimus dėl saugumo. Kad gautų bet kokį leidimą, „European Energy“ saugos institucijoms turi pateikti, kokių reikalavimų laikomasi, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti netoli jos teritorijos esančių kaimynų saugumą gaisro atveju.
Reglamentas yra išsamus, todėl mūsų projektuotojai atidžiai seka visus teisės aktų pakeitimus ir net dažnai taiko dar griežtesnius reikalavimus, nei reikalaujams nacionalinėse normose ir standartuose.

Kaip renkatės vietas „Power-to-X“ gamykloms?

Renkantis „Power-to-X“ gamyklos vietą reikia atidžiai apsvarstyti įvairius veiksnius, kad būtų užtikrintas optimalus veiklos efektyvumas, ekonominis gyvybingumas ir minimalus poveikis aplinkai. Štai keletas svarbiausių veiksnių, į kuriuos privalome atsižvelgti:
● „Power-to-X“ procesai labai priklauso nuo elektros energijos. Norint užtikrinti ekonominį ir aplinkosauginį gamyklos veiksmingumą, labai svarbu turėti galimybę naudotis atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais, pvz., vėjo, saulės arba elektros tinklo energija.
● Vietovės elektros tinklų infrastruktūra, susisiekimas keliais ar geležinkeliais, kad būtų galima lengviau transportuoti žaliavas, produktus ir įrangą. Tai labai svarbu tiek statyboms, tiek kasdienei veiklai.
● Svarbu įvertinti galimą objekto poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų. Tai apimtų ir išmetamų teršalų kiekį, atliekų tvarkymą, vandens nuotekų išvalymą ir pan.
● Jei įmonėje ketinama gaminti sintetinius degalus, kuriems reikia CO₂, labai svarbu turėti prieigą prie šių elementų šaltinių, pavyzdžiui, netoli esančių biogeninės kilmės CO₂ šaltinių.
● Galvojant apie ilgalaikį objekto eksploatavimą svarbu atsižvelgti į tai, ar netoli yra bendruomenių, kuriose yra kvalifikuotų darbuotojų arba kuriose galima apmokyti dirbti vietos darbuotojus.

Kiek laiko užtrunka pastatyti „Power-to-X“ gamyklą?

Komercinių, bet nedidelio pramoninio masto objektų atveju terminas paprastai gali būti nuo 1 iki 3 metų. Tai apima planavimą, vietos paruošimą, įrangos įsigijimą, montavimą ir paleidimą. Didelių įrenginių statybos terminai gali būti ilgesni.

Kiek vandens reikia vandenilio gamybai ir iš kur jo gaunama?

Vandens poreikis „Power-to-X“ pirmiausia susijęs su vandenilio gamyba elektrolizės būdu. Reikiamas vandens kiekis priklauso nuo gamybos masto ir elektrolizerio efektyvumo.
Vykstant vandens elektrolizei susidaro vandenilis ir deguonis. Kad būtų pagamintas 1 kilogramas vandenilio, reikia maždaug 9 litrų vandens.
Gėlas vanduo yra pagrindinis gamybos išteklius, todėl turi būti užtikrinta, kad gėlo vandens vartojimas vandenilio gamybai nesumažintų tiek vietos išteklių, tiek nepakenktų ekosistemoms.
Kitas potencialus šaltinis – išvalytos pramoninės ar komunalinės nuotekos, kurios užtikrintų dvejopą naudą – vandens perdirbimą ir vandenilio gamybą.
Vietovėse, kur būna daug kritulių, lietaus vandenį galima surinkti ir kaupti elektrolizei ir taip sumažinti kitų vandens šaltinių naudojimą.

Kaip e. metanolis / vandenilis bus gabenamas iš gamyklos?

„Power-to-X“ gamyklose gaminamas e. metanolis aplinkos (įprastomis) sąlygomis yra skystas. Todėl jį palyginti lengva transportuoti.
Vidutiniais atstumais e. metanolį galima gabenti skysčiams vežti skirtomis automobilinėmis cisternomis. Jos pasižymi lankstumu ir gali pasiekti įvairias paskirties vietas.
Kai nėra vamzdynų, e. metanolį dideliais atstumais galima gabenti geležinkelio cisternomis. Geležinkelių transportu galima vežti didelius kiekius ir dažnai tai yra ekonomiškesnis būdas, nei gabenti kelių transportu dideliais atstumais.

Kaip bus vykdoma „Power-to-X“ gamyklos priežiūra?

Visus metus maždaug 40 darbuotojų dirbs objekte. Objektas bus prižiūrimas 24 valandas per parą. Techninė priežiūra atliekama pagal griežtus protokolus ir leidimus, kad būtų išvengta klaidų. Be to, „European Energy“ dirbantys ekspertai ir specialistai privalo budėti, kad galėtų atvykti pagal iškvietimą bet kuriuo metu, jei to reikia.

Kokia bus „Power-to-X“ elektrinės priežiūra?

Visi darbuotojai išsamiai mokomi, kaip elgtis avarinių situacijų atvejais, pvz.:
●išsiliejusių cheminių medžiagų surinkimas;
●garų išsiskyrimas į orą;
●sisteminės klaidos dispečerinėje;
●ugnis;
●kreipimasis į valdžios institucijas avarinių situacijų gamykloje atveju.

Pagal LR reikalavimus tokio tipo gamykloms privalomi išsamūs avarijų likvidavimo planai, kurie yra kruopščiai paruošiami, nuolatos vykdomi personalo mokymai bei pratybos, kad neiškiltų joks neigiamas poveikis aplinkai ir žmonėms.

Ar bus atliekamas poveikio aplinkai vertinimas?

„European Energy“ veikia laikydamasi nacionalinių ir vietos aplinkosaugos teisės aktų ir reikalavimų, susijusių su poveikio aplinkai vertinimu (PAV). Kaip minimalų reikalavimą „European Energy“ ankstyvuosiuose projektų planavimo etapuose atlieka aplinkosauginę atranką. Tai apima aplinkosauginių apribojimų, pavyzdžiui, saugomos gamtos, patikrinimą, siekiant nustatyti galimus pavojus ir sumažinti reikšmingą poveikį aplinkai. Be to, rengdami savo projektus glaudžiai bendradarbiaujame su vietos suinteresuotosiomis šalimis ir aplinkosaugos konsultantais.
„European Energy“ turi aplinkosaugai užtikrinti skirtus planus ir patvirtintas stebėsenos po statybų procedūras, kad įvertintų projektų poveikį gamtai ir biologinei įvairovei. Be to, „European Energy“ atidžiai stebi pasaulinės biologinės įvairovės stebėsenos plėtrą atsinaujinančiosios energijos pramonėje.
Rengiant PAV vyks keli susitikimai su vietos bendruomenėmis, siekiant informuoti apie nustatytus poveikio aplinkai ir gyventojams veiksnius bei numatomas jų mažinimo priemones. Parengta PAV ataskaita bus pateikiama visuomenei susipažinti ir viešame susirinkime bus papildomai pristatyta specialistų. Tame pačiame susirinkime ar prieš jį visi norintys galės pateikti rūpimus klausimus, į kuriuos bus atsižvelgta rengiant galutinę ataskaitą.

Koks numatomas poveikis vietos aplinkai ir kraštovaizdžiui?

„European Energy“ projektai, kaip ir kiti pramonės objektai, daro poveikį vietos aplinkai. Poveikio aplinkai pobūdis priklauso nuo to, kaip arti gyventojų yra įrenginiai, kaip jie išdėstyti kraštovaizdyje, taip pat nuo jų matmenų, pavyzdžiui, aukščio ir technologinių ypatumų.
„European Energy“ daugiausia dėmesio skiria ankstyvam planavimui, kad sumažintų neigiamą poveikį. Toliau trumpai apibendrinamas pagrindinis poveikis aplinkai.

Vizualinis poveikis (pramoninės išvaizdos suteikimo aplinkai poveikis)

Pramonės objektų vizualinis poveikis dažnai kelia didelį susirūpinimą aplinkinėms bendruomenėms. „Power-to-X“ projektai gali turėti neigiamą poveikį aplinkiniam kraštovaizdžiui, nes į aplinką įvedamas naujas techninis ir modernus elementas, priklausomai nuo konkrečios aplinkos. Ankstyvuosiuose planavimo etapuose „European Energy“ siekia kuo labiau sumažinti įrenginių vizualinį poveikį.
Naujų kraštovaizdžio elementų įtraukimas, pavyzdžiui, gyvatvorė palei „Power-to-X“ gamyklų perimetrą, padeda apsaugoti nuo vizualinio poveikio. Planuojama, kad nauja augmenija padės palaikyti vietos biologinę įvairovę ir esamo kraštovaizdžio pobūdį. Taip pat atsižvelgiama į vietos bendruomenei naudingus augalus, pavyzdžiui, vaismedžius ar uogakrūmius.

Triukšmas

Techniniai įrenginiai, kaip „Power-to-X“, kelia garsą, kuris gali neigiamai veikti kaimynus ir vietos aplinką. Be to, triukšmą kelia į įrenginius ir iš jų važiuojantys sunkvežimiai, taip pat trumpalaikiai statybos darbai. Tokių gamyklų, kaip „Power-to-X“ triukšmo poveikis vertinamas pagal nacionalinius ir vietos teisės aktus ir triukšmo ribines vertes. Jei reikės laikytis triukšmo ribinių verčių, bus taikomos triukšmo mažinimo priemonės. Pavyzdžiui, triukšmingiausiose objekto vietose gali būti įrengiamos vietinės triukšmo užtvaros.

Kiek triukšmo kels „Power-to-X“” gamykla?

Kiekvienas projektas turi atitikti institucijų išduotus leidimus. Prieš pradedant eksploatuoti ir statyti gamyklą, išsamūs vertinimai bus atlikti.

Kokia yra taršos (oro, vandens ir dirvožemio) rizika?

„Power-to-X“ elektrinėje kasdien eksploatuojamos ir gaminamos medžiagos turi būti saugiai sandėliuojamos nedideliais kiekiais. Siekiant apsisaugoti nuo taršos, įgyvendinamos poveikio mažinimo priemonės kaip pavyzdžiui nuotėkio aptikimas, antžeminiai vamzdynai ir uždarymo vožtuvai, bei kitos.
Be to, įrenginiai bus stebimi, siekiant užtikrinti, kad jų eksploatavimas nedarytų poveikio dirvožemiui ir vandeniui.

Ar „Power-to-X“ gamykla gali kelti problemų aplinkinių vietovių augalijai ir gyvūnijai?

Laikantis anksčiau minėtų principų užtikrinama, kad projektai nebūtų vykdomi saugomose teritorijose arba didelės biologinės įvairovės vertės teritorijose. Kitose teritorijose, galimas neigiamas poveikis biologinei įvairovei bus įvertintas, ir griežtai prižiūrimas, tam, kad nesukeltų jokių neigiamų veiksnių.

Ar galime būti tikri, kad ši technologija nėra tokia pavojinga?

Vandens elektrolizė – tai procesas, kai vanduo panaudojant elektros energiją skaidomas į vandenilį ir deguonį, kuris buvo išrastas dar XIX a., o vėliau tapo pramonės dalimi. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, vandenilis išgaunamas dideliu mastu ir maišomas su CO2, pastarasis gaunamas deginant biodujas, surinktas biologiškai skaidant atliekas sąvartynuose, nuotekų valymo ar mėšlo tvarkymo procesuose, ir taip sukuriamas ekologiškas metanolis. Remdamiesi naftos ir dujų pramonės patirtimi užtikriname, kad kiekviename procese būtų atsižvelgta į saugumą.

Ar „Power-to-X“ gamykla gali sprogti?

Labai mažai tikėtina, kad „Power-to-X“ elektrinė sprogtų, nes joje įdiegta daugybė saugos sistemų.
Galutinis produktas – metanolis – užsidega daug sunkiau nei benzinas, be to, yra įdiegtos gaisrų gesinimo ir nuo galimo išsiliejimo apsaugančios sistemos. „Power-to-X“ elektrinė bus pradėta eksploatuoti tik gavus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento leidimą.
Vandenilis gamykloje gaminamas elektrolizės būdu, kai vanduo skaidomas į deguonį ir vandenilį, naudojant elektros energiją iš atsinaujinančiųjų šaltinių. Tai uždaro ciklo procesas, ir dėl daugybės įdiegtų saugos sistemų nekelia jokio pavojaus. Pramoniniam elektrolizės proceso pritaikymui reikalingi griežti saugos protokolai ir procedūros, įskaitant tinkamą ventiliaciją, asmenines apsaugos priemones ir išsamias mokymo programas, susijusias su gamyklos statyba ir eksploatavimu.

Ar „Power-to-X“ elektrinės išmetami teršalai gali turėti įtakos visuomenės sveikatai?

Tai uždaras ir saugus procesas, jam taikoma daug saugos lygių. Gamykloje saugu dirbti ir lankytis.

Kaip „European Energy“ bendradarbiaus su vietos piliečiais ir bendruomenėmis?

„European Energy“ tiki, kad bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis yra labai svarbus visuose mūsų projektų etapuose. Nuo pat ankstyvojo etapo bendradarbiaujame su savivaldybėmis ir kitomis vietos valdžios institucijomis.
Taip pat rengiame viešas konsultacijas, kad aktyviai informuotume vietos bendruomenes ir su jomis bendrautume projekto eigos klausimais. „European Energy“ stengiasi užtikrinti, kad bendradarbiavimas tęstųsi viso projekto vystymo proceso metu ir kad visos suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie projekto pažangą.
Kadangi esame įsipareigoję stiprinti ir remti vietos bendruomenes, ieškosime galimybių steigti bendruomenės fondus, kurie galėtų būti naudojami vietos plėtrai ir kitoms švietimo, filantropinėms ar geranoriškoms iniciatyvoms remti.

Kokią naudą vietos bendruomenei gali duoti „Power-to-X“ gamykla?

Kad „Power-to-X“ projektas galėtų prisidėti prie geresnės gamtinės bei socialinės aplinkos kūrimo, „European Energy“ siekia užtikrinti, kad vietos bendruomenės iš projektų gautų tiek ekonominės, tiek socialinės naudos, įskaitant naujas darbo vietas ir paramą vietos ekonomikai.
Siekiame įdarbinti kuo daugiau vietos žmonių ir sukurti darbo vietų tiek statybų, tiek eksploatavimo metu. Be to, „Power-to-X“ gamyklos veikla gali paskatinti tolesnes investicijas ir finansavimą bendruomenės projektams bei tapti svarbiu veiksniu, padedančiu pristatyti savivaldybę kaip pirmaujančią ekologinio perėjimo srityje. Bendradarbiaujant su vietos institucijomis gali būti modernizuojamos kelių tinklo, elektros, vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros sistemos.

Kokio kito poveikio vietos gyventojai gali tikėtis iš „Power-to-X“ projekto?

Vietos gyventojai bus nuolat informuojami apie visą numatomą „Power-to-X“ projekto kūrimo ir statybos poveikį. Apie eismo ir kelių pokyčius, galimus kraštovaizdžio ir natūralios aplinkos pokyčius bei kitą susijusią veiklą bus informuojama remiantis poveikio aplinkai vertinimo išvadomis.

KONTAKTAI

Susisiekite su Lietuvos projektų vadovais

Tadeušas Konkovskis

Viceprezidentas, Baltijos regiono vadovas

(+370) 64 73 11 71